Warunki sprzedaży

 1. Ogólny
  1. Wszystkie cytaty są i wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z następującymi warunkami. Wszystkie warunki Klienta lub innych warunków lub gwarancji w ogóle są wykluczone z umowy lub zmiana i jej, o ile wyraźnie zaakceptowane przez Spółkę na piśmie.
  2. Notowania są dostępne tylko do akceptacji przez maksymalny okres 30 dni od dnia ich wystąpienia, oraz może zostać wycofane przez Spółkę w okresie, w każdej chwili powiadomienia pisemnego lub ustnego.
  3. Te warunki mogą być zmienione lub kwalifikacje dokumentem podpisanym przez dyrektora Spółki, w którym w pełni wszystkich zmian istotnych i kwalifikacji.
  4. Jeśli jakiekolwiek oświadczenie lub oświadczenia został złożony do Klienta, na którym klient opiera, inne niż w dokumentach załączonych do Spółki notowania, a konkretnie, o którym mowa w taki cytat, klient musi zaznaczyć że deklaracje lub oświadczenia w dokumencie jest doczepiane lub potwierdzone, na jego zlecenie, w tym przypadku Spółka może wyjaśnić punkt i przesłać nową ofertę.

 2. Dostawa i Opóźnienie
  1. Termin dostawy podany jest tak dokładnie, jak to możliwe, ale nie jest gwarantowana. Klient nie ma prawa do odszkodowania lub do anulowania zamówienia w przypadku niedopełnienia przez jakiejkolwiek przyczyny do spełnienia czasu stwierdził dostawy.
  2. Termin dostawy w każdym przypadku zależy od szybkiego otrzymania wszystkich niezbędnych informacji, końcowe instrukcje lub aprobaty zostały uzyskane od Klienta. Zmiany przez klienta specyfikacji projektu lub ilości wymaganych może spowodować opóźnienia w dostawie.
  3. Spółka będzie dążyć do przestrzegania rozsądnych wniosków przez Klienta odroczenia dostawy, ale powinny być w żaden sposób zobowiązany do tego. Jeżeli dostawa jest odroczony w sposób inny niż w związku z niewykonaniem przez Spółkę Klienta pokrywa wszystkie koszty i wydatki w tym racjonalny opłaty za przechowywanie i transport spowodowane w ten sposób.

 3. Ryzyko i tytuł
  1. Ryzyko przechodzi na klienta, gdy towary lub ich odpowiednich części opuszczenia lokalu Spółki za dostawy do klienta, pomimo, że Spółka może zorganizować dla dostawy.
  2. Tytuł do tych towarów nie przechodzi na Kupującego, dopóki:
   1. Kupujący zapłacił Sprzedającemu wszystkie kwoty wymagalne od Kupującego na rzecz Sprzedającego w ramach tej lub innej umowy między nimi, lub
   2. gdy Sprzedawca służy w zawiadomieniu Kupującego na piśmie w tej sprawie;
  3. Sprzedawca może odzyskać towary, dla których tytuł nie przeszedł na Kupującego w dowolnym czasie i Kupujący niniejszym licencji sprzedawcy, jego pracowników i agentów, aby wejść na wszelkie siedzibie Kupującego do celów jednej z upewnianie się, że warunek 3 poniżej jest przestrzegana przez Kupującego lub zwrotu wszelkich towarów w odniesieniu do których obiekt nie został przekazany do Kupującego.
  4. Zanim tytuł do tych towarów został przekazany na rzecz Kupującego, musi posiadać towary jako przechowawca Sprzedającego, warunki na dostarczenie towaru za poręczeniem modyfikowany przez umowy. Jeżeli Sprzedawca tego wymaga, Kupujący zobowiązany przechowywać towary oddzielnie od innych towarów oraz zapewniają, że są one wyraźnie oznaczone jako należące do Sprzedającego.
  5. Jeśli towary sprzedawane są w niezmienionym stanie przed nieruchomość w nich przeszło na Kupującego, Kupujący powinien jednak być na wolności, aby przejść dobry tytuł do sub-nabywcy, ale kwota uzyskana ze sprzedaży powinna należeć całkowicie do Sprzedającego.
  6. Jeśli towary sprzedawane Kupującemu na podstawie niniejszej umowy są przekształcane lub wykonane w procesie produkcyjnym, w nowych towarów bez jakiegokolwiek innego surowca używanego, nieruchomości w nowych towarów powstaje wyłącznie sprzedawcy, a jeśli Kupujący sprzedaje te nowe towary do niższego nabywcę przed pełną płatność została dokonana za surowce w stosunku do nich sprzedawany przez Sprzedającego, kwota uzyskana ze sprzedaży takich towarów należą do Sprzedającego.
  7. Niezależnie od postanowień 4 i 5 powyżej Sprzedający, jeśli odbija towarów lub nowych towarów i odsprzedaje je, będzie to stanowić dla nabywcy do każdej sumy otrzymanej przez niego na sprzedaży (po uwzględnieniu wydatków na odsprzedaż) ponad i powyżej kwoty należnej przez Kupującego na rzecz Sprzedającego na podstawie tych lub jakichkolwiek innej umowy.

 4. Anulowanie
  1. Anulowanie tylko być uzgodnione przez Spółkę pod warunkiem, że wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Spółkę do czasu odwołania i wszystkich utratę zysków i inne straty lub szkody wynikające ze Spółką w wyniku tego odwołania będą zwracane przez Klient niezwłocznie do Spółki.

 5. Ceny
  1. Wszystkie ceny podane są netto, loco i podlegają wahaniom w przypadku ewentualnego wzrostu kosztów pracy ze względu na lokalne lub krajowe nagrody lub zwiększenia kosztów materiałów i kosztów ogólnych. Każdy wzrost tych kosztów w okresie wytwarzania będą dodane do notowań.
  2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany są wymagane przez klienta w projekcie lub specyfikacji, Spółka jest uprawniona do dokonania korekty wartości zamówienia, odpowiadające takiej zmiany.
  3. Koszt przewozu i pakowania, jeśli jest to wymagane przez Klienta, chyba że zaznaczono inaczej są opłatą dodatkową.

 6. Warunki płatności
  1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej przez Spółkę na piśmie zapłaty bez rabat gotówkowy lub inne potrącenia jakiejkolwiek dokonuje się w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym towary lub raty towarów są wysyłane lub zostałby wysłany zapisać odroczenia inaczej, że ze względu na domyślne ze strony firmy.
  2. Brak spory wynikające z umowy, ani opóźnień poza kontrolą Spółki koliduje z polecenia zapłaty przez Klienta.
  3. W przypadku zwłoki w płatności przez Klienta, zgodnie z uzgodnionymi warunkami Spółki uprawniony jest bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków o wstrzymaniu wszelkich dalszych dostaw oraz do naliczania odsetek w dowolnej kwoty należności w wysokości 2% rocznie ponad HSBC Bank Plc stopy bazowej obowiązującej w danym czasie.

 7. Certyfikaty testowe
  1. Spółka nie jest zobowiązana do produkcji testów i wydajności certyfikaty lub świadectwa, chyba że kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa wymagane przez Zamawiającego i przyjętych przez Spółkę w formie pisemnej.

 8. Niedobory i usterek Pozorne o Inspekcji
  1. Klient nie ma prawa lub roszczenia do niedoborów lub defektów widocznych na inspekcji, chyba że:
   1. Klient sprawdza towar w ciągu trzech dni od przybycia do jego pomieszczeń lub pomieszczeń tej innej firmy osoby lub firmy, do której towary są kierowane przez Klienta są wysyłane przez Spółkę lub jej dostawców.
   2. wniesienia skargi do Spółki w terminie czternastu dni od daty otrzymania towarów lub krótszy okres Przewoźnika warunków (jeśli dotyczy) wymaga określenia niedoborów lub wady, a
   3. Spółka ma możliwość wglądu do tych towarów oraz bada wszelkie skargi zanim stosuje się towarów.
   4. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana do Spółki, jak tu mowa, a następnie towary te uważa się we wszystkich aspektach, zgodnie z umową, a Klientem jest zobowiązany do umowy, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za same odpowiednio iw takim stanie okoliczności 9 (5) niniejszego paragrafu nie stosuje się.
  2. Czy Spółka organizuje dostawę, Spółka nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za dostawy towarów i jest w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia podczas transportu, które powinny być przez Klienta wobec Przewoźnika, zgodnie z przewoźnikiem, w warunkach .

 9. Gwarancje
  1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przez innych warunków tych warunków sprzedaży 15/12 z Sale of Goods Act 1893 zmienionej mają być domyślnie do tej umowy.
  2. Klient nie będzie miał roszczenia lub potrącenia z tytułu wad w zakresie kontroli nie wynika w chwili dostawy, chyba że:
   1. pisemnej skargi przesyłane do Spółki tak szybko jak to możliwe po wady zauważone i nie stosuje się do towarów następnie lub zmiana dokonanych w nim przez Klienta przed Spółka ma możliwość zgodnie z pkt (4) tego stanu do kontroli towarów;
   2. skarga zostanie wysłana w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy przez Spółkę lub w przypadku elementów nie wytwarzanych przez Spółkę w okresie gwarancji określonym przez producenta takiego elementu.
  3. Klient nie jest uprawniony do wszelkich roszczeń lub potrącenia w odniesieniu do wszelkich napraw i przeróbek podejmowanych przez Klienta bez uprzedniej wyraźnej zgody pisemnej spółki, ani w odniesieniu do jakiejkolwiek wady powstałe z powodu uczciwej zużycia lub szkody spowodowane do nadużyć.
  4. Spółka może w ciągu 15 dni od otrzymania takich pisemna skarga kontroli towarów, a klientem, jeśli jest to wymagane przez Spółkę, podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu umożliwienia Spółce zrobić.
  5. W przypadku gdy stan towarów są takie, może lub nie (w zależności od tych warunków sprzedaży) uprawnia klienta do odszkodowania, albo do odrzucenia umowy (czy sama być widoczne na kontroli), klient nie to zrobić, ale w pierwszej kolejności zwrócić się do firmy, aby naprawić lub dostarczać zadowalających towarów zastępczych i Spółka przekaże następnie prawo, według własnego uznania, naprawy lub przyjąć z powrotem wadliwego towaru i dostarczenia zadowalających towarów zastępczych bezpłatne i w rozsądnym terminie . Jeżeli Spółka nie tak naprawy towaru lub dostarczenia zadowalających towarów zastępczych, Klient jest zobowiązany do przyjęcia takich naprawionych lub zastępcze towary i Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkody wynikające z początkowej dostawy wadliwych towarów lub z opóźnieniem, zanim towary wadliwe są naprawiane lub towary zastępcze są dostarczane.

 10. Odpowiedzialność
  1. Zapisz w których Spółka jest wykazać, że nie wykazał należytej staranności w produkcji i dostaw towarów, Spółka nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku, w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała i pod żadnym pozorem cokolwiek Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie utrata zysków lub uszkodzenia mienia.
  2. Spółka zaciągnęła zobowiązanie, czy w odniesieniu do jednego roszczenia lub kruszywem różnych roszczeń innych niż roszczenia z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku zaniedbania ze strony Spółki nie przekroczy ceny zakupu przez Spółkę na podstawie umowy, a Klient zobowiązuje się aby zapewnić odpowiednio na pokrycie takich roszczeń powyżej tej kwoty.

 11. Informacje poufne
  1. Wszystkie rysunek, dokumenty i inne informacje dostarczane przez Spółkę dostarczane są na wyraźnie rozumiejąc, że prawa autorskie są zastrzeżone dla Spółki oraz, że Klient nie będzie bez pisemnej zgody Spółki:
   1. oddać, pożyczka, wykazują lub zbywania, takie rysunki lub wypisów lub jego kopii;
   2. stosowanie w żaden sposób, z wyjątkiem związku z części, dla których się odnoszą.

 12. Rysunków klienta
  1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność wszystkich rysunków, porad i zaleceń podanych do Spółki pośrednio lub bezpośrednio przez Klienta lub przez klienta własnych doradców i konsultantów. Badanie lub wynagrodzenie przez Spółkę takich rysunków, porad lub zaleceń w żaden sposób nie ograniczają Klienta poniżej odpowiedzialności, chyba że Spółka wyraźnie zobowiąże się na piśmie do przyjęcia odpowiedzialności.
  2. Klient zobowiązuje się zwolnić Spółkę przed wszelkimi działaniami, roszczeń, kosztów i postępowań, które powstają ze względu na produkcji komponentów do rysunków i specyfikacji Klienta, gdzie takie rysunki i specyfikacje są winy lub gdy istnieje domniemanie, że obejmują naruszenie Copyright Patent, zarejestrowanego wzoru, prawa autorskiego lub innych praw albo Projektowanie ekskluzywnej.

 13. Dane i informacje techniczne
  1. Informacje zawarte w sprzedaży reklam i literatury technicznej wydane przez Spółkę mogą powoływać się dokładne dokładne okoliczności, w jakich jest ona wyrażana. W przeciwnym razie wszelkie ilustracje, szczegóły wykonania, przykłady instalacji i sposoby montażu i wszelkich innych danych technicznych w takiej literatury w oparciu o doświadczenia i badań w warunkach testowych. Zatem informacje zawarte w publikacjach Spółki jest charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowi części umowy, chyba że wyraźnie uzgodnione na piśmie. Klienci powinni otrzymać konkretne zalecenia i rekomendacje od Spółki w zakresie zastosowań i atrybutów produktów Spółki.

 14. Upadłość
  1. Jeśli klient staje się w stanie upadłości lub niewypłacalności lub związek z wierzycielami lub postępowania zostały rozpoczęte do likwidacji Klienta (inne niż do dobrowolnej likwidacji w celu odbudowy lub połączenie) lub jeśli odbiornik lub Menedżer mianowany całości lub część swoich aktywów lub zobowiązania, Spółka będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w całości lub w części w pisemnym zawiadomieniu, bez uszczerbku dla wszelkich praw lub naliczone zadośćuczynienie lub narosłe na rzecz Spółki.

 15. Siła wyższa
  1. Żadna ze stron nie podlega odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty lub szkody spowodowane w całości lub w części z działania siły wyższej, rządowych stan ograniczenia lub kontroli lub z powodu jakiegokolwiek aktu wykonane czy zaniechane na podstawie sporu handlowego, czy taki spór dotyczy jego pracowników lub nie lub z powodu innego aktu, materii lub rzeczy poza kontrolą Spółki.

 16. Prawny
  1. Umowa jest regulowana i interpretowana wyłącznie zgodnie z prawem Anglii i podlegają jurysdykcji sądów angielskich tylko.


Warunki zakupu

W tych warunkach EJ Bowman (Birmingham) Limited jest dalej "Spółką".

 1. Zastosowanie tych warunków
  1. Spółka wchodzi w życie dopiero umów zakupu, które podlegają wyłącznie te warunki zakupu i tylko one mogą być zmienione lub zakwalifikowane dokumentem podpisanym przez dyrektora Spółki oraz określenia w całości zmian istotnych i kwalifikacji. Żaden inny pracownik lub agent nie jest upoważniona do zmiany lub zakwalifikować te warunki, w jakikolwiek sposób.
  2. Dostawy przez Dostawcę wystarcza stanowi akceptację warunków warunkach niniejszej uchwały, w którym akceptacja nie wcześniej zostały przekazane do Spółki.

 2. Uwagi Porady
  1. Szczegółowa nota jest wymagana dla każdej przesyłki i towary nie tak objętego noty można odmówić.

 3. Czas
  1. W przypadku, gdy czas jest określony, takie określenie jest z istoty umowy.
  2. Nieprzestrzeganie przez Dostawcę do przestrzegania postanowień co do czasu zawarte w niniejszej uchwały upoważnia Spółkę na jej możliwość traktowania umowy jako odrzucone w całości lub w części. Spółka jest uprawniona do wykonywania jej możliwość dowolnej chwili bez względu na to, że przyzwolił na opóźnienia, chyba że napisane wydłużenie czasu zostało wydane dostawcy przez dyrektora Spółki i czas przedłużenia nie upłynął i Spółka jest uprawniona do uzyskania od dostawcy wszelkie straty, szkody lub koszty poniesione przez spółki ze względu na takie opóźnienie.

 4. Ceny i Płatność
  1. Wszystkie ceny są stałe i nie podlegają eskalacji.
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie wszelkich opłat z tytułu pracy wykonywanej lub towarów dostarczanych w nadmiarze pracy lub towary wymagane przez każdego Zamówienia, ani zmienności nich się bez zezwolenia dalszego Zakonu cenie zakupu w formie pisemnej. W przypadku składania zlecenia na cenie przez masę, dostarczona ilość powinna być w ciągu 2 1/2% podanej ilości.
  3. Brak płatności lub na konto ceny umownej stanowi żadnego przyjmowania przez Spółkę do realizacji przez Dostawcę obowiązków.
  4. No płatność zostanie dokonana na skrzynkach lub materiału opakowaniowego z każdego rodzaju, z wyjątkiem mocy specjalnej umowy w formie pisemnej.
  5. Wszystkie faktury za dostarczone towary muszą być świadczone mając numer Spółki zamówienie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury powinny być dostępne pod koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma nastąpić wydanie.

 5. Dostawa
  1. Dostawa towarów dokonuje się w siedzibie Spółki lub w inny sposób kierowane przez Spółkę. Dostawa odbywa się, gdy towary zostały wyładowane. Jeżeli staje się konieczne z powodu awarii po stronie Dostawcy w celu dostosowania do uzgodnionej dostawy towarów, które mają być wysłane przez szybszego sposobu niż normalnie zatrudniony, Dostawca będzie odpowiedzialny za dodatkowe koszty.

 6. Tytuł i ryzyka
  1. Nieruchomości i ryzyko w nabywanych towarów przechodzi na Spółkę w momencie dostawy, a Dostawca będzie odpowiedzialny za koszty transportu i rozładunku i ubezpieczenia towarów do ich pełnej wartości wszystkich ryzyk o szkody lub straty przed ukończeniem dostawy.

 7. Inspekcja
  1. Każdy inspektor lub upoważniony przez Spółkę jest uprawniony do kontroli towarów, w dowolnym rozsądnym czasie u dostawcy prac, lub w stosownych przypadkach, w pracach każdego podwykonawcy, i wymagają wszystkie wady i niedociągnięcia, które należy wprowadzić dobre i zmiany tam, gdzie dostawcy lub podwykonawcy, w przypadku, nie powiodło się, w opinii Spółki, do przestrzegania warunków Spółki Zakonu, pod warunkiem jednak, że taka inspekcja lub prawo do wglądu nie wystarcza, przyjęcie lub zatwierdzenie towarów.

 8. Rysunki i konstrukcyjne
  1. Wszystkie nieruchomości i praw autorskich w Wszystkie rysunki, wzory, specyfikacje, materiałów, narzędzi i innych danych i urządzeń oferowanych przez Spółkę lub przez Dostawcę na wniosek Spółki, w związku z tym zamówienia przysługuje i pozostanie na zawsze własnością Spółki i będą używane przez Dostawcę wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i przesyła się, na wniosek, do firmy, przewozu zapłaconego od wykonania zlecenia.
  2. Wszelkie rysunki, dokumenty i inne informacje przewidziane przez Spółkę są wyraźnie rozumiejąc, że Dostawca nie będzie, bez pisemnej zgody Spółki, oddać, pożyczki lub wykazują żadnych takich rysunków lub wyciągach lub kopii.
  3. Dostawca potwierdza, że ​​wszystkie projekty i specyfikacje przygotowane przez niego są takie, że towary dostarczone do takich projektów i specyfikacji, będzie bezpieczny i bez ryzyka, gdy jest właściwie wykorzystywane.

 9. Tytuł, Jakość i gwarancja
  1. Towar musi być z pierwszej klasy jakości i są dostarczane w ścisłej zgodności z ilości specyfikacji oraz postanowieniach zawartych w niniejszej uchwały oraz wszystkich prac i usług świadczonych przez Dostawcę są zgodne z najlepszymi praktykami.
  2. O ile towary są firmowe towary Dostawcy projektu, przeznaczone do sprzedaży przede wszystkim Dostawca nie może bez pisemnej zgody Spółki, zaznacz produkty z jakąkolwiek nazwą handlową lub urządzenia w ogóle.
  3. Dostawca gwarantuje, że jego doświadczenie i potwierdza prawidłowość wszystkich oświadczeń i oświadczeń złożonych w odniesieniu do towarów, prac lub usług przed niniejszego zarządzenia.
  4. Żadna z informacji zawartych w tym stanie w żaden sposób nie umniejsza zobowiązań Dostawcy prawa powszechnego lub Statutem lub wyraźnej gwarancji lub warunków zawartych w firmy Zakonu.
  5. Pomimo tego, że:
   1. Spółka przyjęła towar lub jego część, lub
   2. jeżeli umowa dotyczy sprzedaży określonych towarów, nieruchomości w towarów przeszło na Spółkę
   3. naruszenie przez Dostawcę jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych warunek do spełnienia przez niego może (z zastrzeżeniem podpunktu (vi) tego warunku) należy traktować jako podstawy do odrzucenia towarów i leczenia umowę jako odrzucone.
  6. Spółka jest uprawniona do żądania od Dostawcy do wykonania zobowiązań zawartych w podpunktu (vii) tego warunku lub według własnego uznania, odrzucić towary i traktują umowę jako odrzucone w każdym czasie przed upływem następujących okresów: -
   1. gdy wada jest widoczna na oględziny, w trzy miesiące po dostawy do Spółki, lub
   2. w każdym innym przypadku, po upływie dwóch miesięcy firma odkryła wada.
  7. Bez uszczerbku dla prawa Spółki do traktowania umowy jako repudiated
   1. gdzie Spółka powiadomi Dostawca uszkodzonych lub zniszczonych towarów lub wadliwego wykonania, Dostawca zlecić Spółce w terminie 14 dni w odniesieniu do usuwania, składowania lub zwrot takich towarów lub sprostowanie lub wykonania, jak okoliczności, w domyślnie takich sprawach powinna być w gestii Spółki. Wszelkie koszty i unieważnieniem wynikających z niej wydatki są ponoszone przez Dostawcę.
   2. Dostawca jest odpowiedzialny za naprawę w tym pełnego zastąpienia, wszystkie koszty lub dostawy do miejsca i montaż wszystkich możliwych prędkości niezbędnej do naprawienia wad lub uszkodzeń w dostarczonych towarów lub pracy (uczciwej zużywanie się spodziewać), wraz z wszelkimi kosztami poniesionymi przez Spółkę w odniesieniu do lokalu, w którym znajduje się towar lub inne urządzenia techniczne i maszyny, w celu umożliwienia lub ułatwienia takiego zastąpienia przez Dostawcę z powodu wadliwego projektu, materiałów lub wykonania lub jakiegokolwiek działania lub zaniechania dostawcy.

 10. Reklama
  Ani tego artykułu, ani nazwa Spółki są wykorzystywane przez Dostawcę do celów reklamowych lub promocyjnych Spółki bez uprzedniej, pisemnej zgody.

 11. Podwykonawcy
  1. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Spółki, podwykonawcom lub cesji całości lub części niniejszego zamówienia.
  2. Każdy organ podane przez Spółkę do Dostawcę do zlecania tej kolejności lub jakiejkolwiek jego części nie nakłada żadnych obowiązków na Spółkę, aby zapytać, co do kompetencji każdego upoważnionego podwykonawcy, ale dostawcy zapewniają, że każdy upoważniony podwykonawca jest właściwy i praca prawidłowo wykonane.

 12. Zdrowie i bezpieczeństwo
  1. Dostawca gwarantuje, że: -
  2. w projektowanie, produkcję, dostawę, instalację towarów (w tym prac na miejscu) oraz dostarczanie informacji związanych z nim, że będzie to zgodne z obowiązków nałożonych na niego przez Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy Act 1974 i które będą wykonywać Umowa taka, że ​​to nie odpowiedzialność poniesione przez Spółkę na podstawie tej ustawy.
  3. Wszystkie towary dostarczone zostaną dostarczone wszystkie niezbędne osłony bezpieczeństwa i urządzeń pozwala na spełnienie obecnych wymogów ustawowych. W przypadku gdy towary mają być dostarczane bez osłony lub elementy bezpieczeństwa, to dostawca musi: -
   1. Stan taki jest w przypadku pisania w jego oferty lub potwierdzenie zamówienia, a
   2. określić na piśmie, takie osłony i urządzenia będą musiały być zakupione przez Spółkę.

 13. Odszkodowanie
  1. Dostawca zwolni Spółkę z: -
  2. wszelkie straty, koszty i wydatki wynikające z niej i roszczeń wobec niego, które nie zostały spowodowane lub, że Dostawca wypełnił swoje wyraźnych lub dorozumianych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
  3. wszelkie roszczenia za naruszenie jakichkolwiek liter, patentów, praw autorskich, zarejestrowanego wzoru lub znaku towarowego w związku z użytkowania lub sprzedaży towarów dostarczanych (chyba same, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami lub wzorów dostarczonych przez Spółkę), a przed wszystkie koszty i szkody, które mogą wyniknąć w spółki jakiegokolwiek działania takiego naruszenia lub dla których Spółka może stać się może w takim działaniu.
  4. Wszelkie roszczenia z tytułu opłat wnoszonych przez Dostawcę w odniesieniu do tych towarów.
  5. wszelkie roszczenia Spółki wynikającego z działania lub zaniechania dostawcy lub jego podwykonawców na miejscu.

 14. Upadłość
  1. Jeśli Dostawca staje się w stanie upadłości lub niewypłacalności lub związek z wierzycielami lub postępowania zostały rozpoczęte do likwidacji Dostawcę lub jeśli odbiornik lub menedżera jest powołany, Spółka ma prawo anulować zamówienie w całości lub w części bez pisemnego zawiadomienia uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub środków naliczone lub należne Spółce.

 15. English Law
  1. Niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu. Spółka może być pozwany w angielskich sądów.